از شيشم بهمن ماه ساع…


از شيشم بهمن ماه ساعت ده شب ب وقت کره, شبکه اس بی اس 😍
تمام خاطراتم با یانگوم زنده شد! اخییی چقد کوچولوبودم اون موقع.
اخییی یانگوم یکم تعییر کرده, نظر شما چیه؟؟ .
شماهام خاطره ای یادتون اومد؟؟ چ چیزی؟
یادگاریی از اون موقع مونده واستون؟؟ .من مونده 😍
.
🎉تگ کنین دوستاتونو ^^ .
.
It will premiere on January 26, 2017 on SBS every Wednesdays and Thursdays at 22:00 😍
.
.
.
#신사임달 #shinsaimdang #Korean #history #오만원#다시보기 무료사이트 #drama #shinsaimdanglightdiary #leeyoungae #이영애
#یانگوم #کره #کره_جنوبی

از شيشم بهمن ماه ساعت ده شب ب وقت کره, شبکه اس بی اس 😍
تمام خاطراتم با یانگوم زنده شد! اخییی چقد کوچولوبودم اون موقع.
اخییی یانگوم یکم تعییر کرده, نظر شما چیه؟؟ .
شماهام خاطره ای یادتون اومد؟؟ چ چیزی؟
یادگاریی از اون موقع مونده واستون؟؟ .من مونده 😍
.
🎉تگ کنین دوستاتونو ^^ .
.
It will premiere on January 26, 2017 on SBS every Wednesdays and Thursdays at 22:00 😍
.
.
.
#신사임달 #shinsaimdang #Korean #history #오만원#다시보기 무료사이트 #drama #shinsaimdanglightdiary #leeyoungae #이영애
#یانگوم #کره #کره_جنوبی

از شيشم بهمن ماه ساعت ده شب ب وقت کره, شبکه اس بی اس 😍
تمام خاطراتم با یانگوم زنده شد! اخییی چقد کوچولوبودم اون موقع.
اخییی یانگوم یکم تعییر کرده, نظر شما چیه؟؟ .
شماهام خاطره ای یادتون اومد؟؟ چ چیزی؟
یادگاریی از اون موقع مونده واستون؟؟ .من مونده 😍
.
🎉تگ کنین دوستاتونو ^^ .
.
It will premiere on January 26, 2017 on SBS every Wednesdays and Thursdays at 22:00 😍
.
.
.
#신사임달 #shinsaimdang #Korean #history #오만원#다시보기 무료사이트 #drama #shinsaimdanglightdiary #leeyoungae #이영애
#یانگوم #کره #کره_جنوبی

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.